ชมรมผู้ปกครองสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์สี่แควได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563

ชมรมผู้ปกครองสติปัญญาจังหวัดนครสวรรค์สี่แควได้จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2563

เพื่อแจ้งให้คณะกรรมการได้ทราบถึงโครงการที่ทางสมาคมได้อนุมัติขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมของกรรมการและผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้กิจกรรมที่จะดำเนินขึ้นสัมฤทธิ์ผลและเกิดประโยชน์สูงสุด