ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดศรีสะเกษประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ