ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19

ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และแจกจ่ายแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด 19