“จับตากระแสข่าวกระทรวงแรงงาน

“จับตากระแสข่าวกระทรวงแรงงาน

ร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนอาจกำลัง
ฉวยโอกาสที่มีโควิด-19 แก้กฎกระทรวงแรงงานเพื่อปรับลด
โควต้าการจ้างงานคนพิการจาก 100 ต่อหนึ่งกลับไปเป็น 200 ต่อหนึ่ง
หากเรื่องนี้เป็นจริงก็นับว่า เป็นมาตรการที่ย้อนยุค น่าเกลียด
และถอยหลังเข้าคลองที่สุด ทั้งที่
รัฐบาลกำลังเตรียมจะประเคนเงิน
ภาษีของประชาชนให้พวกนี้ตั้งกว่า 1,000,000 ล้านบาท แบบนี้
พี่น้องคนพิการเราจะยอม
ให้ผ่านหรือครับ?????”
อาจารย์มณเทียร บุญตันวุฒิสมาชิก(สว)ได้โพสต์ Facebook
ต่อต้านอย่างเผ็ดร้อน

จับตากระแสข่าวกระทรวงแรงงานร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนอาจกำลังฉวยโอกาสที่มีโควิด-19…

Posted by Monthian Buntan on Wednesday, 22 April 2020

ข้อเสนอของสมาคมภาคธุรกิจ
เอกชนแห่งหนึ่งเสนอแนวทาง
เร่งแก้ปัญหาวิกฤติการแพร่ระบาด
ของ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(Covid–19) โดยเสนอประเด็น
การใช้แรงงานคนพิการ ได้แก่

(1) มาตรา 33 ขอให้ยืดระยะเวลาการลาออกกลางปีของคนพิการ จากภายใน 45 วัน เป็น ภายใน 90 วัน

(2) มาตรา 34 ขอให้ยกเว้นหรือลดหย่อนเงินส่งหรือค่าปรับ นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการผู้ใดประสบเหตุ สุดวิสัยจนทําให้ไม่สามารถรับคนพิการเข้าทํางาน ให้ส่งเงินเข้า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งของจํานวนเงินที่ต้องส่งเข้ากองทุนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามสถานการณ์ปกติ

(3) การอนุมัติโครงการตามมาตรา 35 ขอให้กรมการจัดหา งานและจัดหางานจังหวัด มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ยืดหยุ่น

(4) ขอให้กําหนดอัตราส่วนการจ้างงาน คนพิการใหม่ จาก 100:1 คน เป็น 200:1 คน หรือกําหนดโควตาโดยใช้จํานวนเงินเป็นตัวตั้งแทนจํานวนคน

(5) ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการลดหย่อนภาษีให้สถานประกอบการที่จ้างงาน คนพิการเพิ่มเติม

ถ้าข้อเสนอนี้ผ่าน!!!!
การจ้างแรงงานคนพิการจะหายไป
ครึ่งหนึ่งทันทีจากเดิมที่มีตำแหน่ง
การจ้างงานประมาณ 70,000 คน
คนพิการก็จะเหลือการจ้างงาน
แค่ 35,000 คน

และทางภาคธุรกิจเอกชนอ้างว่า
ไม่สามารถหาคนพิการได้
แต่ในความเป็นจริงยังมีคนพิการ
อีกจำนวนมากเป็น 100,000 คน
กำลังรองานอยู่
พวกเราคิดเห็นอย่างไรบ้าง
ในประเด็นนี้!!!!!!