งานเฉลิมฉลองวันดาวน์ซินโดรม

งานเฉลิมฉลองวันดาวน์ซินโดรม

เนื่องด้วยวันที่ 21 มีค.ของทุกปีเป็นวันดาวน์ซินโดรมโลก (World Down’s syndrome World)องค์กรดาวน์ซินโดรมโลกในทุกประเทศทั่วโลกได้จัดงานเพื่อสร้างการรับรู้ให้สาธารณชน
ตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ชินโดรม ทั้งนี้ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยจึงได้กำหนดจัดทำกิกรรมส่งเสริมการแสดงความ
สามารถและการเดินเบบผู้บกพร่องทางสติปัญญาประจำปี 2563 ในวันพุธที่18-19มี.ค.ที่ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ณ ลานเอเทรี่ยม 3 ชั้น 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่
ครอบครัวที่มีลูกพิการทางสติปัญญากลุ่มดาวน์ซินโดรม จุดประกายให้ครอบครัวที่มีลูกพิการในกลุ่มดาวน์ซินโดรมนำลูกออกสู่สังคม โดยมีพิธีเปิด
วันพุธ 18 มีค.2563 พร้อมมีการแสดงเดินแบบโชว์ชุดภาพถ่าย ภาพวาดเสมือนจริงถ่ายภาพโดยช่างภาพมือหนึ่งของไทย คุณสุรชัย แสงสุวรรณโดยนายแบบนางแบบดาวน์ซินโดรมและการแสดงความสามารถด้าน
ต่างๆเพื่อร่วมฉลองวันดาวน์ชินโดรมโลกพร้อมจำหน่ายภาพถ่าย และของที่ระลึกในรูปแบบต่างๆในงาน เพือนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้พิการสติปัญญารุนแรงป่วยจิดเตียงภายใต้การดูแลของสมาคมฯ

ข่าวไทยรัฐ วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563

#WDSD2020 #ArtABLEProject
#DownSyndrome #APID