งานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓

งานวันคนพิการ ครั้งที่ ๕๒ ประจำปี ๒๕๖๓

“คนพิการ ชีวิตวิถีใหม่ ใต้ร่มพระบารมี” สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล วันที่ ๗-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ อิมแพค เมืองทองธานี (ฮอลล์ ๕)