คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ convection กรุงเทพมหานคร

คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล เข้าร่วมประชุมชี้แจงและติดตามการปฏิบัติ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ในสถานประกอบการและรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ convection กรุงเทพมหานคร