คุณนิตยา ศรีวงศ์ เป็นตัวแทนของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

คุณนิตยา ศรีวงศ์ เป็นตัวแทนของสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ร่วมลงนามถวายพระพร งานวันน้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงกรุณารับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมมหาราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณารับเป็นประธานกิตติมศักดิ์ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2504