ควันบุหรี่ไม่มีระยะปลอดภัย เพราะควันบุหรี่ เดินทางได้ไกลกว่าที่คิด ดีที่สุด คือ หยุดสูบ เลิกบุหรี่