ครั้งแรก!!!ที่ได้ใช้งานรัฐสภาสัปปายะสภาสถาน” อันหมายถึง “สภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบาย” เป็นชื่อของ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ครั้งแรก!!!ที่ได้ใช้งานรัฐสภาสัปปายะสภาสถาน” อันหมายถึง “สภาที่มีแต่ความสงบร่มเย็นสบาย” เป็นชื่อของ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

รายงานการพิจารณาการศึกษาเรื่องแนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา

สว.มณเฑียร ขอให้รัฐบาลจ้างคนพิการให้ครบอีก 8,000 อัตราตามม.33+35!

นายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ นำเสนอ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563 มีข้อเสนอสำคัญ เช่น
– รัฐบาลควรเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามกฎหมายอีก 8,000 อัตรา
– เพิ่มสัดส่วนจ้างงานคนพิการหน่วยงานของรัฐ เป็นร้อยละ 2 (100 : 2)
– แม้จ้างคนพิการรายวัน แต่ค่าจ้างคนพิการขั้นต่ำรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 30 วันต่อเดือน
– พัฒนาระบบฐานข้อมูล กำหนดช่องทาง ระบบตรวจสอบการจ้างงานคนพิการ และดำเนินคดีกรณีสถานประกอบการและคนพิการตกลงจ้างงานในอัตราค่าจ้างต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดอย่างจริงจัง
– พิจารณาเพิ่มเติมหมวดว่าด้วยการใช้แรงงานคนพิการไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
– ให้พก.เร่งดำเนินการตามมาตรา 39 “จัดทำประกาศโฆษณาข้อมูลการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 มาตรา 34 และมาตรา 35 ต่อสาธารณะอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง”
– ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการ กรณีจ้างงานคนพิการตามมาตรา 33 จากเดิมหักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ให้เพิ่มเป็น 3 เท่า

ดาวน์โหลดรายงานฉบับเต็มและเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่านได้ที่ https://drive.google.com/…/13eKaioS2mlzZewKkQxuZt6-zpVj50IX…

หรือฟังสว.มณเฑียรสดๆ ได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=vv9WWu6VJRo