ครอบครัว แม่เกึ๋ยง. อินทนนและครอบครัวแม่ฟอง. ปั๋นคำ อำเภอแม่วาง ไดับสี่งของแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมฯและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง กันถ้วนหน้าครับ

ครอบครัว แม่เกึ๋ยง. อินทนนและครอบครัวแม่ฟอง. ปั๋นคำ อำเภอแม่วาง ไดับสี่งของแล้ว ต้องขอขอบคุณท่านนายกสมาคมฯและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างสูง ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง กันถ้วนหน้าครับ