คนพิการได้จริง1000บาท3เดือน!!!

คนพิการได้จริง1000บาท3เดือน!!!

ที่มาข่าวรัฐบาลไทย
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/31518

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วย
(1) เด็กจากครัวเรือนยากจน (0-6 ปี) 1,451,468 คน
(2) ผู้สูงอายุ 9,664,111 คน และ
(3) ผู้พิการ 2,027,500 คน รวมทั้งหมด 13,143,079 คน วงเงินรวม
ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท

(โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ไม่เกิน 39,429,237,000 บาท)