คณะอนุกรรมการกฎหมาย พก. เตรียมชงบอร์ดชาติออกร่างระเบียบการกู้ยืมเงิน (กรณีฉุกเฉิน) ให้คนพิการกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และคืนหลัง 1 ปี!

คณะอนุกรรมการกฎหมาย พก. เตรียมชงบอร์ดชาติออกร่างระเบียบการกู้ยืมเงิน (กรณีฉุกเฉิน) ให้คนพิการกู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่มีดอกเบี้ย และคืนหลัง 1 ปี!

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาระเบียบการกู้ยืมเงิน (กรณีฉุกเฉิน) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพได้ ไม่เกิน 10,000 บาท ในวงเงินทั้งหมด 2,000 ล้านบาท (กู้กันได้ 2 แสนคน!)
2. ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
3. ไม่มีดอกเบี้ย
4. ให้ปลอดการชำระหนี้ 1 ปี!
5. เตรียมระบบกู้ Online ที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิม! แต่ยังมีอาสาสมัครไปช่วยเยี่ยมเยียนอยู่

นอกจากนี้คณะอนุกรรมการดังกล่าว ยังรับทราบเรื่อง คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มีมติในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 ให้พักชำระหนี้ลูกหนี้กู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพ โดยกำหนดระยะเวลาการพักชำระหนี้ 12 เดือนอีกด้วย (กรณีลูกหนี้ที่ไม่ประสงค์จะพักการชำระหนี้ ให้ชำระหนี้ได้ตามปกติผ่านทางช่องทางออนไลน์ ธนาคารกรุงไทย และเคาเตอร์เซอร์วิส)

(ประชุมโดยใช้โปรแกรมzoom ประหยัดและได้ผลไม่ต้องเดินทาง)