คณะกรรมการสมาคมร่วมประชุมกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง จ.เลย รับทราบและแก้ปัญหาเพื่อขับเคลื่อนให้เดินหน้าได้ต่อไป 12 มีค.63