# ข้อเสนอองค์การคนพิการระดับชาติ 7 องค์กร #ขับเคลื่อนรวดเร็ว เท่าทันสถานการณ์ ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตคนพิการ

# ข้อเสนอองค์การคนพิการระดับชาติ 7 องค์กร #ขับเคลื่อนรวดเร็ว เท่าทันสถานการณ์ ตอบโจทย์คุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย. มอบหมายนายชัยพร ภูผารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยนำจดหมายจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เรื่อง การมีส่วนร่วมในกรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้านต่างๆ วงเงิน 400,000 ล้านบาทของรัฐบาล ยื่นต่อ เลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ทั้งสองหน่วยงานรับเรื่องเสนอไว้ รอนัดประชุมหารือหวังว่า คนพิการ คงมีโอกาสร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
รอฟังความคืบหน้า …นะครับ
ชูศักดิ์ จันทยานนท์
เลขาธิการสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
1 มิ.ย.2563