ข้อเสนอวันแรงงาน คนพิการต้องมีงานทำสู้โควิด!

ข้อเสนอวันแรงงาน คนพิการต้องมีงานทำสู้โควิด!

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอให้ส่งเสริมการจ้างงานและการประกอบอาชีพของคนพิการอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และยั่งยืน รวมทั้งขอให้ภาคธุรกิจเอกชนได้รับการสนับสนุนต่อการจ้างงานคนพิการที่เหมาะสม ในสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ โดยมีข้อเสนอ 3 ประการ ดังนี้

1. ขอให้ภาครัฐส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้น โดยปรับสัดส่วนการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐเป็น 2 เท่า คือ จากอัตราร้อยละหนึ่ง (100:1) เป็นอัตราร้อยละสอง (100:2) แต่ในส่วนของภาคเอกชนให้ยังคงสัดส่วนเดิม คือ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการรับคนพิการเข้าทำงานในอัตราส่วนร้อยละหนึ่ง (100:1) เท่าเดิม

2. ขอให้รัฐบาลปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับนายจ้างและสถานประกอบการที่ดำเนินมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนี้ (1) กรณีจ้างคนพิการตามมาตรา 33 ให้หักค่าใช้จ่ายได้ 3 เท่า (2) กรณีจ่ายเงินเข้ากองทุนตามมาตรา 34 ให้หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า และ(3) กรณีการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการตามมาตรา 35 ให้หักค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า

3. ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้านแรงงาน ให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนพิการมากยิ่งขึ้น โดยการแต่งตั้งผู้แทนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การคนพิการแต่ละประเภททั้ง 6 สมาคม เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการดังกล่าวให้ครบถ้วนด้วย อันจะส่งผลให้การส่งเสริมโอกาสการจ้างงานและความก้าวหน้าในอาชีพสำหรับคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ปัจจุบันถูกแต่งตั้งมาตั้งแต่ปี 2555 แล้ว

รายละเอียดปรากฎตามรูปหนังสือสพทท. 133/2563 ลงวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย ได้ส่งข้อเสนอถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ เช่นกัน https://www.facebook.com/photo.php?fbid=649280332580857