ขอให้รัฐบาลเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่กลุ่มเปราะบางถ้วนหน้า!

ขอให้รัฐบาลเยียวยา 3,000 บาท ให้แก่กลุ่มเปราะบางถ้วนหน้า!

ตามที่คณะรัฐมนตรีจะเยียวยากลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม เด็ก ผู้สูงอายุ และคนพิการ แต่กลุ่มเปราะบางคงต้องรอเก้อและฝันสลาย เพราะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังจะคัดกรองความซ้ำซ้อนไม่ให้กลุ่มเปราะบางที่ได้รับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐแล้ว (เราไม่ทิ้งกัน, เยียวยาเกษตรกร ฯลฯ) อันจะทำให้กลุ่มเปราะบางกว่า 6 ล้านคนจากทั้งหมด 13 ล้านคนไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา 3,000 บาท!

สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่าย ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยากลุ่มเปราะบางถ้วนหน้า ด้วยเหตุผล 4 ประการ ดังนี้

1. กลุ่มเปราะบาง (Vulnerable Group) ตามที่ WHO ให้นิยามไว้ว่า “เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถที่จะคาดการณ์ จัดการ ป้องกัน หรือฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวให้กลับเข้าสู่สภาพปกติ” จึงเป็นกลุ่มคนที่ต้องการการเยียวยาและฟื้นฟูเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤตเช่นนี้ แต่กลับเป็นกลุ่มสุดท้าย/กลุ่มเก็บตกที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาล

2. ความเท่าเทียม/ความเท่ากัน (Equality) ไม่ใช่ความเสมอภาค/ความเป็นธรรม (Equity) ในสังคม คนที่มีโอกาสน้อยที่สุด ต้องได้รับการช่วยเหลือส่งเสริมมากที่สุด แต่ในภาวะวิกฤตเช่นนี้รัฐบาลกลับใช้หลักการให้ทุกคนได้เท่ากันหมด (รูปด้านล่าง)

3. ความทับซ้อนในหลายฐานะ/สถานะ (Intersectionality) บุคคลหนึ่งคนนั้นมีหลายสถานะ/ฐานะ ในยามปกติคนที่พิการและเป็นผู้สูงอายุด้วยจะได้รับเงินเบี้ยความพิการและเบี้ยผู้สูงอายุพร้อมกันทั้งสองทาง ทว่าในภาวะวิกฤตเช่นนี้รัฐบาลกลับบอกว่าการจ่ายเงินเยียวยาให้คนกลุ่มเปราะบาง “ห้ามซ้ำซ้อน” เพราะได้รับการเยียวเพราะฐานอื่นไปแล้ว ทั้งที่กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะคนพิการมีต้นทุนในการดำรงชีวิตประจำวันสูงกว่าคนทั่วไป อันเป็นเหตุและฐานคิดที่สมควรให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติม

4. มาตรการเชิงบวก (Affirmative Action, Positive Measures) หรือการให้แต้มต่อ (Handicap) เป็นมาตรการสากลทั่วไป เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่กลุ่มเปราะบาง/ผู้ด้อยโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันของโอกาส เพราะหากเราให้โอกาสเขา เขาก็สามารถดูตนเองและครอบครัวได้ ลดภาระให้กับสังคมได้ในระยะยาว

ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่ QR Code ด้านล่างหรือ LINK นี้ https://drive.google.com/…/1rzYlMcAhiXIny3Pd8Iq3DSxA6edI-z0i