ขอแสดงความยินดี!!!

ขอแสดงความยินดี!!!

มาตรฐานองค์กรเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ที่จะตรวจสอบถึงความโปร่งใส
ชัดเจนมีธรรมาภิบาล
ขอแสดงความยินดีกับทุกสมาคม
และชมรมที่ได้ผ่านมาตรฐาน
ในครั้งนี้ได้อย่างดีและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี