ขอแสดงความยินดีกับประธาน ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสดิปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์วันคนพิการสากล ปี ๒๕๖๒

ขอแสดงความยินดีกับประธาน ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสดิปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์วันคนพิการสากล ปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่๗ มกราคม ๒๕๖๓ ณโรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี ๒๕๖๒

มีการมอบรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณให้กับบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ในครั้งนี้
ดร.สุรศักดิ์ หันชัยศรี
ประธานชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เข้ารับรางวัล
“บุคคลดีเด่นที่ให้การสนับสนุนคนพิการ ประจำปี ๒๕๖๒”