ขอเข้าพบเพื่อหารือมาตรกรช่วยเหลือยียวยาแรงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาภัยโควิด-19

ขอเข้าพบเพื่อหารือมาตรกรช่วยเหลือยียวยาแรงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาภัยโควิด-19

ติดตามจ้างงานคนพิการ 8000 คนอย่างต่อเนื่องกับปลัดแรงงาน DTH ที่ สพกท. 310/2563
255 อาคาร ศพอ. ห้อง 6 ชั้น 3
Disabilities Thailand

ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
สกาคนมิการทุกประเกทห่งประเทศไทบ
กรุงเทพมหานคร 10400
8 กรกฎาคม 2563
เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อหารือมาตรกรช่วยเหลือยียวยาแรงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาภัยโควิด-19
เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมาธิการการพัฒนสังคมฯ วุฒิสภา ด่วนที่สุดที่ สว (กมธ 3) 0019/2938 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2563
สิ่งที่สมาด้วย สรุปผลพิจารณาศึกษามาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัย cvเD
– 19 ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสวุฒิสภา มื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
กิจการคนพิการ เพื่อให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรค และข้อเสนอแนะต่อแนวทางปัองกันและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา
แรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการมี
งานทำของคนพิการ เมื่อวันพุที่ 17 มิถุนายน 256 โดยคณะกรรมาธิการไต้นำส่งสรุปผลการพิจารณาช้างตันต่อท่น
เพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้น
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมาย
ด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ ประกอบด้วยองค์การคนพิการแต่ละประภท (สมาคมคนพิการ
ระดับชาติ) 6 องค์การ ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคลออทิซึม (ทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
และสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย จึงใคร่ขอความกรุณาเข้พบทำน เพื่อหารือถึงแนวทางการ
ดำเนินการให้ข้อเสนอตามสปผลพิจารณาศึกษาข้างตันสามารถคิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรม อันจะทำให้แรงงาน
คนพิการได้รับการเยียวยาและฟื้นฟูจากภัยโควิด-19 โดยเร็วที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
( นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล )
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
ผู้ประสานงาน นางสาวศิริรัช ไชยรัตน์
โทร. 02-354-4260 โทรสาร. 02-354-4261 มื่อถือ 063-0531789 อีเมล: [email protected]