ขอบคุณท่านรองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอบคุณท่านรองอธิบดี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

และต้องการที่จะให้เกิดกิจกรรม
ดนตรีและกีฬาซึ่งเป็นสิ่งที่ตรงกับ
ความสามารถและถนัดของ
น้องกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก
ได้พูดคุยกันหลายเรื่องหลัง
จากที่ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบางชัน ถนนรามอินทรา 109
ท่านรัฐมนตรีจุติ ไกรฤกษ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ท่านให้ความสนใจ
ได้มอบหมายให้ท่านรองอธิบดี
มาพูดคุยเพื่อให้เกิดโรงเรียนตัวอย่างที่ดีเพื่อที่จะหาข้อมูลร่วมกันปรับ
แก้ไขระเบียบที่ขัดขวางความก้าวหน้าของการพัฒนาการศึกษา
เช่น
1ทางโรงเรียนบอกว่าการที่ทำโรงเรียนคู่ขนานเพื่อเด็กพิเศษทุกวันนี้ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อที่ผิดหรือถูกของผู้บริหาร
เราจะต้องแสวงหาข้อมูลต่อไป?

2เรื่องครูพี่เลี้ยงหรือผู้ช่วยครูซึ่งโรงเรียนในสังกัดของกรุงเทพมหานครไม่มีระเบียบในการจ้างในขณะที่โรงเรียนในสังกัดของ สพฐ.มีระเบียบการจ้าง

แต่กทม.ไม่ทำตามพรบ.ส่งเสริมการศึกษาสำหรับคนพิการจะต้องช่วยกันร้องเรียนขจัดการเลือกปฏิบัติและพลักดันกันต่อไป…….

3เรื่องอัตราการจ้างครูการศึกษาพิเศษถ้ามีเด็กพิเศษอยู่ในโรงเรียนจะต้องใช้ โคต้าครูจำนวนมาก จึงถูกเบียดบังโคต้าจากครูการศึกษานักเรียนทั่วไป จริงหรือไม่?

และต้องการเปิดห้องการศึกษาพิเศษนักเรียนพิการ6ต่อคนครูการศึกษาพิเศษ1 คนแต่นิเทศศึกษาบอกว่า
อัตราครูการศึกษาพิเศษหาคนมาสอนไม่ได้
จริงหรือไม่?ทำให้เปิดเพิ่มไม่ได้

4 กิจกรรมที่เด็กทั่วไปในโรงเรียนได้ทำเช่นทัศนศึกษา ว่ายน้ำ วิชาลูกเสือเนตรนารี วิชาพละ ศิลปะ ดนตรี
ทำไมเด็กพิเศษไม่ได้เรียนด้วย?

5 ต้องการให้มีกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนเช่นมี ดนตรีบำบัด เล่านิทานฉายหนังในโรงเรียนให้ความรู้
เรื่องสิทธิคนพิการ
กลุ่มต่างๆเช่นหมอ พยาบาล พ่อแม่สมาคมต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในโรงเรียนแต่อำนาจในการตัดสินใจ
ไม่ได้อยู่ที่ผู้อำนวยการจะต้องขออนุญาตผู้บริหารระดับสูงทุกครั้ง
ทำให้เกิดงานล่าช้าไม่ได้บูรณาการร่วมกันต้องช่วยกันแก้ไขต่อไป

6มีนักจิตวิทยา ทั้งประจำหรือ
เป็นเครือข่ายมาช่วยกรณีมีปัญหา
เป็นบางครั้งมาช่วยแก้ไขพฤติกรรมเด็กพิเศษและให้คำแนะนำกับ
ครูการศึกษาพิเศษและผู้ปกครอง
ในการพัฒนาเด็กร่วมกันกับทางโรงเรียน

ขอบคุณที่ให้โอกาสได้พูดคุย
และหวังว่าจะได้คุยกันอย่างน้อย
เดือนละหนึ่งครั้งและจะต้องแก้ไขระเบียบในการบริหารระดับสูงของกฎหมายต่อไปโดยผมจะนำเข้า
สู่คณะอนุกรรมมาธิการเพื่อให้เกิดผลโดยเร็ว