ขอต้อนรับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

ขอต้อนรับนางสาวแรมรุ้ง วรวัธ

รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ได้รับตำแหน่งใหม่และมาเป็นประธานอนุมัติโครงการให้กับคนพิการทุกประเภทและขอขอบคุณของขวัญปีใหม่ที่ท่านมอบให้กับคณะกรรมการ
ประวัติการศึกษา
สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณทิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติรับราชการ
ปี 2563 รองปลัดกระทรวง (ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2563)
ปี 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) บริหารระดับสูง สำนักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ปี 2561 รองอธิบดี (นักบริหาร) บริหารระดับต้น กรมกิจการผู้สูงอายุ
ปี 2560 รองอธิบดี (นักบริหาร) บริหารระดับต้น กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ปี 2558 หัวหน้าสำนักงาน (ผู้อำนวยการ) อำนวยการระดับสูง สำนักงานรัฐมนตรี
ปี 2557 ช่วยราชการ หัวหน้าศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำนักงานปลัดกระทรวง