ขอชื่นชมพนักงานที่มีความประพฤติดี พนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

ขอชื่นชมพนักงานที่มีความประพฤติดี พนักงานที่มีความซื่อสัตย์สุจริต

และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควรแก่การยกย่อง
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต👍🎉

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 คุณพัฒสณ์ ละอออินทร์ ตำแหน่หัวหน้าแม่บ้านได้เก็บกระเป๋าสตางค์ไห้ที่บริเวณห้องประชุมชั้น 15 จึงได้นำมาส่งให้ที่งานอาคารเพื่อประชาสัมพันธ์ตามหาเจ้าของ ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ได้มีพนักงานมาติดต่อขอรับกระเป๋าสตางค์คืน งานอาคารจึงได้ส่งมอบกระเป๋าสตางค์คืน ให้กับพนักงานเป็นที่เงียบร้อย คุณพัฒสรณ์ ละอออินทร์ ซึ่งถือให้เป็นพนักงานที่มีความซื่อสัตย์สริต และเป็นตัวอย่างที่ดีสมควร ทำการยกย่องชมเชย