ขอขอบพระคุณ นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ นายกสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย

ที่ให้โอกาสในเรืองการจ้างงานคนพิการ ตามมาตรา ๓๓ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ กับชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ได้รับคัดเลือกคือครอบครัวคุณแม่รัตนา บูรณะสินไพศาล โดยจ้างงานนางสาวชุติกาญจน์ บูรณะสินไพศาล สมาชิกของชมรมฯ ซึ่งได้ทำสัญญาการจ้างงานที่สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ในวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยเริ่มปฏิบัติงานที่ วัดกร่างทองราษฎ์บูรณะ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ด้านพนักงานทำความสะอาด สถานที่สาธารณะประโยชน์ ซึ่งเป็นคนแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้จ้างตามมาตรา33 น่าชื่นชมจริงๆๆ