ขอขอบพระคุณ #คุณสุชาติโอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมเปิดโครงการอาชาบำบัด

ขอขอบพระคุณ #คุณสุชาติโอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ที่มาร่วมเปิดโครงการอาชาบำบัด

จัดโดยชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญากรุงเทพฯบึงกุ่มรับผิดชอบโครงการโดย#สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยสนับสนุนโครงการโดย#กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ