ขอขอบพระคุณท่าน นายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล และท่านคณะกรรมการ ที่มอบให้ ชมรมนนทบุรี(บางบัวทอง)

ขอขอบพระคุณท่าน นายก สุชาติ โอวาทวรรณสกุล และท่านคณะกรรมการ ที่มอบให้ ชมรมนนทบุรี(บางบัวทอง)

เป็นสะพานบุญ นำข้าวสารอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้สมาชิก ชมรมที่ได้รับความยากลำบากจากโควิต 19วันนี้ผมร่วมกับประธาน และครูนุช
นำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับ อนุเคราะห์จากท่านนายก สมาคม ท่านสุชาติ โอวาทวรรณสกุล และกรรมการสมาคม นำไปแจกให้มสาชิกที่ได้รับความยากลำบาก
จาก โควิต19