ขอขอบคุณ บริษัทโอเอสดี จำกัด ได้บริจาคเงิน 5,000 บาท นม ข้าวสาร แอลกอฮอล์ และสบู่เหลว ให้กับสมาคมฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณ บริษัทโอเอสดี จำกัด ได้บริจาคเงิน 5,000 บาท นม ข้าวสาร แอลกอฮอล์ และสบู่เหลว ให้กับสมาคมฯขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้