ขอขอบคุณ บริษัทที่ได้จ้างงานมาตรา 33 แก่น้องๆคนพิการทางสติปัญญา

ขอขอบคุณ บริษัทที่ได้จ้างงานมาตรา 33 แก่น้องๆคนพิการทางสติปัญญา

ซึ่งทำให้น้องๆคนพิการมีรายได้ไปดูแลครอบครัวและมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

1.บริษัท รักษาความปลอดภัยและ บริหารธุรการสยาม จำกัด
2.บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
3.บริษัท รักษาความปลอดภัยกรุงไทย ธุรกิจบริการ
4.ห้างหุ้นส่วน แคร์แอนค์คลีน จำกัด