ขอขอบคุณอย่างสูง ที่อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ขอขอบคุณอย่างสูง ที่อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) และนายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

“มาบรรยายเรื่อง SE วิสาหกิจเพื่อสังคมทิศทางใหม่องค์กรคนพิการ “
ณ โรงแรมใบหยก ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานให้ผู้นำชมรมเครือข่าย ประจำปี 2564 เวลา 11.00 – 12.00 น

สรุปเนื้อหาความรู้ดังนี้

สวัสดีทุกท่านและดีใจมาก ๆ ที่ได้มาพูดในเรื่องนวัตกรรมใหม่ เข้าวงการคนพิการมาแล้วเป็นเวลา 30 ปี
ตอนที่เริ่มทำงานลูกอายุ 5 ขวบ
และตอนนี้ลูกชายก็อายุ 35 ปีแล้ว
ได้นำผลงานของลูกชายวาดขายได้ 50,000 บาท การจัดงานร่วมกับวิทยาลัยป้องกันอาณาจักร คณะนักศึกษาทำงานงานวิจัย ตั้งชื่อโครงการว่า Fine Art การค้นหาศิลปิน ทำโปรเจ็คกับศิลปินวาดภาพ 10 กว่าคน และให้คนพิการทำรูปคนละ 2 ภาพ และจัดอีเว้นเพื่อนำผลงานของ
เด็กออทิสติกไปขาย จำนวน 20 รูป ขายหมด เด็กพิการก็ได้เงินคนละประมาณ 40,000 – 50,000 บาท
การจัดงานก็ไม่ได้ใช้เงินส่วนตัวเลย และมีการจัดงานที่ ล้ง 1919 มีผลงานหลาย ๆ งานลูก ๆ คนพิการ จัดผลงานอยู่
และไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นสมาคมคนพิการไหน เนื่องจาก 7 องค์การไม่มีความแบ่งแยกและมีบทพิสูจน์ ทำให้องค์การคนพิการทำงานเรื่องต่าง ๆ ได้ทำเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม ได้เข้าร่วมงานในนามประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคม และกลุ่มกิจการเพื่อสังคม ในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 5 – 6 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนซันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) เป็นประธานในพิธี
แจ้งให้ทราบว่าเรามีความร่วมมือกันแล้วเพื่อยกระดับและได้ช่วยกันไว้ในหลาย ๆ ช่องทางและช่วยกันกับคุณสุชาติ ถ้าสนใจสามารถตามได้ที่ Facebook ชื่อ อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ มีเบื้องหลังและมีการทำอาหารเพื่อพัฒนาให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม รูปของเด็ก ๆ ทำอาร์ตทอราปีครอบครัวมีส่วนร่วมมาก ๆ โดยการใช้แนวทางเปลี่ยนจุดอ่อนให้เป็นจุดเด่น เปลี่ยนจุดด้อยให้สูงที่สุดของเขา ต้องมีธงให้ลูกพึ่งตนเอง และเด็ก ๆ ก็ทำขนมของเด็กพิการก็เปิดการขายออนไลน์ และจัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก 2 APR 2021 Association of Parents for Thai Persons with Autism โดย อ.ชูศักดิ์ จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) จัดงานมีผู้เข้าร่วมแบบพบหน้าจำนวน 50 คนและจัดในรูปแบบออนไลน์ทั่วประเทศจึงทำให้มีผู้เข้าร่วมในรูปแบบออนไลน์เป็นจำนวน 2,500 คน โดยการยกสถานีห้องส่งจัดที่มูลนิธิออทิสติกไทย ก็สามารถจัดงานได้เพียงแค่ใช้เงินแค่ 10 เปอร์เซ็นจากที่ต้องใช้จริง
ก่อนที่จะทำ Social Enterprise การเข้ามารวมตัวกัน และมีการอบรม ที่นำเรื่องการทำเกี่ยวกับสมาคม และขอให้อย่าลืมว่าเราตั้งใจให้ลูกมีการพัฒนาการที่ดีขึ้น และอดีตที่ผ่านมา คนพิการเข้าไม่ถึงในหลาย ๆ เรื่อง โรงเรียนก็เข้ายาก เกี่ยวกับเด็กคนพิการ เพื่อนไม่เข้าใจ และเรื่องการเรียน เด็ก ๆ บางคนเรียนได้ บางคนเรียนไม่ได้ เด็ก ๆ พิการ บางโรงเรียนหลักสูตรไม่เข้าใจลูกเรา เนื่องจากวิชาเรียนยากสำหรับเด็กพิการ ให้เรียนคณิตสาตร์ แคลคูลัส เด็ก ๆ เราจะสามารถเรียนได้ไหม บางคนเรียนได้บางคนเรียนไม่ได้ ก็เป็นความทุกข์ใจของพ่อแม่ และได้ลงมือทำงานเกี่ยวกับคนพิการมา 28 ปีแล้วสำหรับเรื่องการเรียนการสอนของเด็กพิการ และดร.สมพร ก็มาร่วมทำเรื่องการเรียนการสอนของเด็กพิการในภายหลักและครูป้อมก็เคยสอนลูกตั้งแต่เด็ก ๆ และได้เป็นประธานศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางมาแล้ว 20 ปี เนื่องจากช่วยสนับสนุนทุกปีและ และช่วยผลัดดันให้มีการไปเรียนรู้ และส่งให้ดร.สมพรไปเรียนที่อมริกา และให้มีการทำโรงเรียนร่วม และร่วมกันทำ 5,000 ครอบครัว และโอกาสที่ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องการเรียน การทำภายในจังหวัด ถ้าประธานอนุจังหวัดเข้าใจในเรื่องโครงการสำหรับคนพิการ และสมาคมก็ทุ่มไป 20 ล้าน ต้องทำสะพานเชื่อมกันเนื่องจากเป็นการดำเนินงานเชิงนโยบายสาธารณะ เป็นตัวแทนของคนพิการทั้งประเทศประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และสภาก็เรียกร้องให้คนพิการ และคอยช่วยกันในเบื้องหลัง จังหวะโควิดก็สอนว่าต้องทำให้เครือข่ายให้เข้มแข็ง คุณสุชาติก็ได้ไป ผลักดันเรื่องการเรียกร้องให้ ได้เยียวยา1,000 บาท สำหรับคนพิการ และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ก็ให้ความสำคัญกับคนพิการ และคณะอนุกรรมการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมกับคนพิการ
และนำเรื่องที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ มีหลักสูตร Social Enterprise set SE 102 สามารถเข้าในในเรื่องวิสาหกิจเพื่อสังคม และไปเข้าร่วมของ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หลักสูตร MiniMBA ได้จัดไปแล้วทั้งหมด 3 รุ่น และหลักสูตรของบ้านปู การเข้าร่วมงานแต่ละครั้งอยากจะให้ไปด้วยความเข้าใจเพื่อความเข้าใจมากขึ้น
เปิดศูนย์ไอริส การแสดงความสามารถ การเล่นดนตรีไทย และไปแสดงที่ต่างจังหวัดและมีศูนย์ต่างจังหวัด การรับสมัครคนพิการ เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมไปสู่การทำงานโดยไม่จำเป็นต้องใช้ตามมาตรา 35 และการจ้างงาน ทั้งหมด เนื่องจากคนพิการมีความจำเป็นที่แตกต่างกัน ในเรื่องกฎระเบียบก็เป็นประเด็นพอสมควร คุณสมบัติคนพิการ เป็นบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
ได้เป็นคณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ และในของเรื่องการศึกษา และมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบูลลี่คนพิการ และการรู้จักเครือข่ายส่วนราชการ และการทำงาน SE และปี 2564 จัดงานใหญ่ Asia Pacific Accessiible Arts Festival ในเดือนสิงหาคม 2565 สถานที่เตรียมแล้วจัดยิ่งใหญ่มาก การทำเรื่องนี้ก็อยากให้ชมรมมีการทำศิลปะกับลูก ๆ การทำต่อเนื่องในการทำ ศิลปะก็ไม่ใช่มีแต่รูปภาพ ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันทำ การช่วยกันร่วมมือกัน และทำ MoU กับวชิระ มหาวิทยาลัยนวมินทร์ และ MoUกับทุกสมาคม สร้างระบบส่งต่อในเรื่องสุขภาพ สำหรับเด็กพิเศษที่ไม่มีบัตร ในจังหวัดเด็กพิการแต่ละคนก็ไม่มีบัตร และทำไมถึงไม่มีบัตร เนื่องจากหมอไม่ออกบัตรผลการตรวจให้
นางชวนพิศ ถาม คนพิการอายุ 30 ปี ขึ้นไป เมื่อก่อนไม่มีการคัดกรองเรื่องข้อมูล และปัจจุบัน 30-60 ปี ไม่มีการประเมินให้คนพิการ หมอไม่ประเมินให้ และญาติไม่ยอมรับว่าลูกเป็นคนพิการ คือการไม่มีใบรับรองความพิการ
การทำในรูปแบบแอป ความพิการเห็นไม่ประจักษ์ การทำคะแนนคัดกรอง ถ้าเป็นใบเอกสารที่น่าสงสัย คะแนนก็จะขึ้นมา และทำข้อตกลงกับกระทรวงสาธารณะสุข ในกรณีที่มีใบขอให้หมอช่วยประเมินซ้ำด้วยได้ไหมก็สามารถออกใบรับรอง และประสานกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิคนพิการ เนื่องจากหมอไม่ออกใบรับรองให้คนพิการ ในส่วนที่เป็นศูนย์บริการคนพิการให้มีการขับเคลื่อน การรับรองและมาเชื่อม การเปลี่ยนระบบเป็นการรับรองทางสังคมไม่ต้องไปรอใบรับรองแพทย์ ถ้ามีการเปลี่ยนในเรื่องนี้ ตัวเลขของคนพิการทางออทิสติก จากจำนวน 15,000 บาท ก็จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 100,000 คน และสติปัญญาก็จะเพิ่มเป็น 2 แสน ของทางจิตและทางการเรียนรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นปัญหาเรื่องเดียวกัน และจำนวนคนพิการจะมีจำนวนมากขึ้น ในจำนวนคนพิการ 2 ล้านกว่าคน เป็นกลุ่มคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย จำนวน 1.2 ล้านคน ตาบอด หูหนวกด้วย ส่วนของคนพิการอื่นก็ มีจำนวน 8 แสนคน ตัวเลขของคนพิการทางออทิสติก สติปัญญา ก็จะเพิ่มขึ้น การดำเนินการในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่อง se ด้วยเหมือนกันเนื่องจากเป็นการดำเนินการให้เป็นเรื่องราว และ การขายนาฬิการรูปปลา แบรนด์ ทำร่วมกันกับต่างประเทศราคา 9,999 บาท โดยการออกแบบของเด็กออทิสติก เนื่องจากลูกชอบวาดปลา การทำ se ต้องมีการทำงานร่วมกันกับส่วนอื่น และได้ไปทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานคร
Social Enterprise ได้ทำเป็นหน่วยย่อ 5 ส่วน และ Art Story การทำงานและนำศิลปะ และมีศิลปินวาดรูปทั่วประเทศ เริ่มจากการอบรมของ เด็ก ๆ ก็วิทยากร และมีความพัฒนาไปพอสมควร ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานเดียว และเตรียมทำเซ็นเตอร์คู่ขนาน และดูเรื่องปั้นที่ ล้ง 1919 งานของคนอื่นมูลค่า 200,000 บาท และมีการปรับให้เด็กออทิสติกปั้น 3 คน มีมูลค่า จำนวน 20,000 บาท และให้เด็กออทิสติกปั้น เหลือรูป และดูลง และมีการเดินแบบ และทำงานอีเว้นบ่อย ๆ และงานแสดงสินค้าที่ ล้ง 1919 ใครไปร่วมงานและไลค์ แชร์ รับหน้ากาก Limited ร่วมกับแบรด์ ROV ต้องคิด เป็นวิธีคิดแบบธุรกิจ โซเซียล แปลว่า สังคม E ตัวย่อ การทำธุรกิจที่ทำให้เกิดประโยชน์เพื่อสังคม Social Enterprise มี 2 แบบ
(1) กิจการเพื่อสังคมที่ไม่ต้องจดทะเบียน (เป็นทำงานเพื่อช่วยลูกให้เด็กพิเศษขึ้น) เป็นการรวมตัวกันมากว่า 1 คน เรียกว่ากลุ่มธุรกิจ ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองแต่ทำเพื่อสังคม ยกตัวอย่างของผู้ปกครองคุณโจ ภาคใต้ เริ่มแรกทำสบู่ ทำแอลกอฮอร์ และทำครีมทามือ ทำรายได้ส่วนหนึ่งทำเรื่องศูนย์การเรียนรู้ และนำบริษัทจ้างงานเด็กพิการวาดรูป และนำผลงานไปขายมูลค่า 50,000 บาท แบ่งเปอร์เซ็นกัน แบบนี้ไม่ต้องจดทะเบียนทำงานครบ 1 ปี ค่อยคิดว่าจะจดทะเบียน พอจดทะเบียนแล้วจะเป็นในรูปแบบบริษัท หรือเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดก็ได้ ก็จะเป็นวิสาหกิจธุรกิจเพื่อสังคม พอเข้ามาในระบบนี้ กฎหมายยังไปไม่ถึง เนื่องจากระบบพึ่งตามหลังมา และได้ทำมาแล้ว 4 ปี ปีแรก ๆ เสมอทุน ส่วน 2 – 3 ปีหลังถ้าไม่ติดเรื่องโควิด – 19 จะตั้งไว้ที่ 100 ล้าน ได้ทำแบรนด์ที่ 2 คือ for or coffee ทำร้านกาแฟ เมื่อก่อนได้ขอโครงการ การสอนงานแล้วทำงานไร้คุณภาพ ต้องมีการบอกความจริงของสมาชิก เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ก็ได้พูดคุยกับสมาชิกในเรื่องความจริงว่าโลกไปถึงไหนแล้วการปรับทัศนะคติของสมาชิก การขับเคลื่อนงาน
(2) ทำกิจการเพื่อสังคม ต้องมีการเริ่มต้นให้ชัด ยกตัวอย่างเสือครามของจังหวัดสกลนคร ทำเสื้อย้อมครามขายในงานออทิสติกโลก และร่วมมือกันทำเป็นแบรนด์ การร่วมกันหลายหน่วยงานเพื่อทำสินค้าขายออกต่างประเทศ เพื่อนำไปจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าระหว่างประเทศ ส่วนในระดับท้องถิ่น กระบวนการผ้าคราม การมัดย้อม ย้อมคราม แต่จะทำได้สวยแค่ไหนอยู่ที่คนออกแบบ และไปโควกับเซ็นทรัลและเซ็นทรัลก็ได้เข้ามาร่วมในเรื่องการการออกแบบสินค้า วิธีคิด และการได้พบปะศิลปินแห่งชาติก็ทำให้ได้แนวคิดใหม่ ๆ และมีคนที่ดูแลโครงการนี้อยู่แล้ว และมีทีมทำงานเป็น 100 คน และจะมีการลงลึกแต่ละเรื่อง คนเดียวทำทุกเรื่องแต่ไปไม่ถึงที่สุด การไม่มีทีม ต้องมีการสร้างทีม 3 ทีม 1. ทีม Art Sorry 2. ทีม for or coffee 3. ทีม Learning Center
การนำเงินมาใช้ให้มีคุณค่า เรื่องเงินกองทุนจะลดลงและจะหายไปเรื่อย แต่อนาคตจะไม่มีให้คนพิการใช้ เพราะมีการจ่างเงินเข้ากองทุน ในการไม่จ้างงานในมาตรา 34 ตอนนี้กองทุนมีรายจ่ายประจำ 2,000 ล้าน และแต่ก่อนที่มีกองทุน 20 ล้าน และมีการเรียกร้องเงินกองทุนให้เพิ่มขึ้น และราชการนำเงินให้คนพิการกู้ยืมเงินพิการ 60,000 – 120,000 บาท ถ้าการมาทำ SE ต้องมีการพัฒนาที่หยั่งยืน โอกาสกำลังโตขึ้นต้องสร้างความหยั่งยืน เด็กพิการก็มีแววหลายด้าน ต้องพัฒนาให้หยั่งยืน ต่อไปก็ยังอยู่แต่ทิศทางจะเปลี่ยน เรื่องการจ้างงานคนพิการ 3 ปีข้างหน้าจะลดลง บริษัทใหญ่จะทำงานแบบที่บ้าน ต้องเริ่มทำธุรกิจให้ชัด และเรื่องสภา กำลังคัดค้าน มีกฎหมาย ทั้ง เพ่ง อาญา การวิเคราะห์สถานการณ์ว่าทำไมต้องมี SE ต้องให้เห็นภาพ จะมีการทำกลุ่มทดลอง และให้คนพิการไปขายสินค้าต่างประเทศ และมีการคอแรบแบรนด์ และได้ไปมีสินค้าของคนพิการ ภาพ ของคนหูหนวก ผีมือล้ำแต่ขายแค่ 8,000 บาท และมีทีมงานกับผู้บริหารและมีการไปคุยเรื่อง CEO ไปพูดคุยในเรื่องการจัดการ ธุรกิจ s กับ e ตัว e ต้องนำ s ก็จะยกต้นแบบการทำงาน สรุป วิสาหกิจเพื่อสังคม การทำฟาร์มออแกนิคของคนพิการ และให้มีการทำในรูปแบบธุรกิจ และกลุ่มออแกนิค การทำโรงเพาะเห็ดก็เป็นคุณภาพจริง ๆ ปลูกฝัง ทำเป็นธุรกิจต้องเข้มแข็ง และตัวลูกต้องมีการเชื่อมต่อกับศักยภาพของลูก ๆ การทำโครงการและสมาคม
สรุปข้อมูลโดยน้องธัน