กำลังจะเริ่มประชุมขอเชิญครอบครัวคนพิการ ร่วมแสดงความคิดเห็น

กำลังจะเริ่มประชุมขอเชิญครอบครัวคนพิการ ร่วมแสดงความคิดเห็น

เพื่อให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ออกกำหนดแผนและแนวทางหรือมาตรการใดๆ ที่จะช่วยเหลือ คนพิการ ในสถานการณ์
เชื้อไวรัสCOVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตคนพิการที่ได้รับความเดือดร้อนโดยตรง

เราจะผ่านไปด้วยกัน