การให้รางวัลสำหรับอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สถานที่ได้รางวัลได้อย่างภาคภูมิใจ

การให้รางวัลสำหรับอาคารที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการพูดคุยกันอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้สถานที่ได้รางวัลได้อย่างภาคภูมิใจ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 -17.00 น.
ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบสรุปงานตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก
เสนอผลการตรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ มีพรบ.คนพิการและอยู่ในคณะปฏิรูปประเทศไทยด้านสังคม คณะกรรมาธิการมีการตรวจเรื่อง UD ตรวจพบยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ได้เห็นพื้นที่จอดรถคนพิการมีแต่คนพิการไม่สามารถจอดรถคนพิการได้จริง ส่งเสริมเรื่องมาตราฐานแต่ต้อฃส่งเสริมให้ใช้ได้จริง รัฐมนตรีสั่งการให้ตรวจหน่วยของพม. 400 แห่ง ถ้ายังขาดก็จะต้องทำให้ครบ และมีบางส่วนที่ชำรุดไปแล้ว ควรขับเคลื่อนให้มีและมีมาตราฐานใช้ได้จริงไม่มีสิ่งกรีดขวางพื้นที่จอดรถคนพิการ
2. รับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องเพื่อทราบ
3.1 ผลการดำเนินการคัดเลือกสถานที่
ระดับดีเยี่ยม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทศบาลนครรังสิต
ระดับดี องค์การบริหารส่วนตำบลวังแสง จังหวัดมหาสารคาม
ระดับดี โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา จังหวัดอุบลราชธานี
ระดับดี ปตท.พุทธมณฑลสาย จังหวัดนครปฐม
ระดับดีมาก สำนักงานเทศบาลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปาการ
ในส่วนเปอร์เซ็น ปี 2563 ได้เปอร์เซ็นน้อยลง การตรวจสอบระเอียด 2 เดือน แต่มีตัวแทนคนพิการเข้าตรวจทุกที่และคุณภาพการตรวจดีขึ้นมาก
– นายดุสิต สมันเลาะ เสนอควรใช้การปิดประตู ควรมีตะขอปิดประตู
– นายชัยพร ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเรื่องประตูตะขอปิด ประตูบานเลื่อน มีหลายสถานที่เป็นประเด็น 119 ที่ มีระดับได้มาตราฐาน 6 สถานที่ ขอสนับสนุนให้มีสถานที่ ภารกิจการตรวจสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ต้องส่งเสริมวิธีเชิญชวนให้สถานประกอบการส่งมาตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ปี 2563การปรับปรุงกฎกระทรวง การเลือกสถานที่ ที่ได้มาตรฐานมากสุดคือ 259 แห่ง ขอให้ส่งเสริมให้สถานประกอบการเพื่อตรวจสิ่งอำนวยความสะดวก ควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้เพื่อให้สถานประกอบการที่เคยได้รางวัลให้มีการส่งเสริมมากกว่านี้
ขอให้มีการทบทวน เรื่องการตรวจ เสนอให้คุณชาบะ ที่ทราบว่าหลาย ๆ ที่เพื่อส่งสถานที่ ที่ได้มาตราฐาน การตรวจ
– ผอ. อึ่ง วัตถุสงค์คือการให้กำลังใจสถานประกอบการ
เรื่องมติครม. 1. เรื่องพฤติกรรมการใช้งาน 2. การองเกณฑ์คาดคะแนะ
เสนอให้ตัดหลักเกณฑ์ อิงกลุ่ม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ให้พิจารณาหลักเกณฑ์ให้คะแนน
อธิบาย จาก Unversal Design หลักเกณฑ์ไมาได้เข้มค้นมาก ส่วนที่เคยได้ดีมากต้องมีการตรวจเข้มข้น ส่วนที่ให้โอกาสคือรางวัลชมเชย มีปัญหาเรื่องไท่มีป้ายชี้ทางบอกสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ สถานที่ใหญ่ ๆ ก็มีปัญหาป้ายชี้บอกทาง ก็จะได้แจกป้ายชี้บอกทาง
นายชาบะ 1. เทศบาลสำโรงเหนือ จังหวัดสมุทรปราการ เงินที่สนับสนุนไปควร ดีที่สุด ลักษณะ ของเก่ามาส่งใหม่ ห้างเกือบทั่ว2. ประเทศมีการปรับปรุงขึ้นมากเพิ่ม
3. การส่งเสริมยอดแย่และยอดเยี่ยม เป็นสิ่งดี เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง จำเป็นเนื่องจากสังคมสร้าฃเรื่องให้เกิดความตระหนักของสังคมมากขึ้น
– นายสุชาติ การแบ่งเรื่องสถานที่ และสำรวจห้องน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยมีคือที่ไหน หลักเกณฑ์ การแบ่งระดับสถานที่ การใช้ระบบการส่ง ซึ่งห้างสรรพสินค้าหลายห้างมีสถานที่อำนวยความสะดวกดีมากแต่ไม่ได้ส่งเพื่อเข้าตรวจ ต้องมีการกำหนดเรื่องรางวัลมาตราฐาน และมีการส่งเสริมและเกิดความแตกต่างและประเด็นที่ชัดให้มีการส่งเสริมและมีรางวัล เพร่ะมีงบประมาณส่งเสริม
– เสนอให้มีการให้รางวัลสถานที่ยอดดี และสถานที่ยอดแย่
– เสนอเรื่องประชาสัมพันธ์ ของพก. ในเรื่องส่งเสริมให้มีการส่งเสริม เรื่องประชาสัมพันธ์ สถานที่ประทับใจ รางวัลมหาชน เสนอให้คนพิการโพลสถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรีบคนพิการ เรื่องการเปลี่ยนเปลง ต้องมีการกระตุ้นทำในสิ่งที่ดี เพื่อให้มีสถานที่ดีมาก เพิ่มมากขึ้น
ดร. ธรรม จตุนาม วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จะสามารถมีเรื่องรางวัลยอดดี และรางวัลยอดแย่
ในต่างประเทศ ก็มี มีเรื่องกฎกระทรวงปี 2548 สร้างไม่ถูกต้อง มีการฟ้องสักคดี สิ่งต่าง ๆ จะดูดีขึ้น
รองศาตราจารย์ไตรรัตน์ จารุทัศน์
4 . เรื่องเพื่อพิจารณา
– สถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2563
รองศาตราจารย์ ไตรรัตน์ เสนอให้มีรางวัลขยาย ลำดับที่ 1 ในกลุ่มนั้น ๆ ควรมีรางวัลดีหน่อยป้ายที่มีเห็นชัดเจน ระดับประเทศมี 6 ที่ จะเพิ่มเรื่องรางวัลของห้างสรรพสินค้า ควรมีแจ้งเรื่องปรับปรุง
การนับคะแนนส่วนอาคารที่มีบรรได โอกาสที่จะมีบรรไดมีน้อย ต้องอิงกลุ่ม มีรายการตรวจน้อย จัดตาราง ยากง่ายต่างกัน
จะทำ 2 เรื่อง 1. แจ้งสถานที่ปรับ 2. ปรับสถานที่อาคาร ที่มีความแตกต่าง
– คุณปิติ งบประมาณประเภทของอาคาร เรื่องรางวัลที่ต้องมีการปรับปรุง เสนอหารือรายงานรายละเอียด ในการปรับปรุง การตรวจเสร็จแต่ก็ไม่ทราบคะแนนในการตรวจ จะได้มีต้นเรื่อง ต้องรักษามิตร 119 สถานที่ทำเรื่อง UD ต่อไป
– ส่งเอกสารช่วยในการทำงานปีต่อไป
– นางนิตยา ศรีวงศ์ เห็นด้วยในการเพิ่มเติม รางวัล และรายละเอียดทำงานต่อ ให้ทั้ง 119 แห่ง
– คุณปิยะนาท เสนอให้มีป้ายชี้ทาง และป้ายแจ้งสถานที่อื่น ๆ
นายวิทยุต เรื่องคะแนน ผลรางวัล 6 รางวัล เป็นอาคารที่ไม่มีลิฟต์ บรรได และประตู
อาคารมีลิฟต์ ต้องมีบรรได ความท้าทาย การจัดคะแนนเพิ่ม
– คุณชาบะ เสนอเรื่องสถานที่ที่ให้รางวัลดีเยี่ยมให้ได้สมเหตุสมผลที่จะได้รางวัลจริง ๆ
– คุณปิติ เรื่องการปรับปรุงต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อ ปรับปรุงลักษณะกายภาพ พิจารณาให้จัดทำแผนเพื่อจัดทำปี 2564
– นายวิทยุต ในเรื่องแผนการขับเคลื่อนในเรื่องคนพิดารทางการเคลื่อนไหวเข้าถึงในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก การขับเคลื่อน อนุคณะกรรมการคัดสรร ในเรื่องการจัดช่วยให้งบประมาณให้รางวัล ให้การชมเชย เหมือนพูดไปน้ำก็สั่นไปนิดเดียว เหมือนไฟไหม้ฟาง
– ท่านรองอณิรา มีคณะอนุกฎหมาย รวบรวมผ่านอนุกรรมการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายเรื่องการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ ปี 2553
– นายชัยพร เนื่องการดำเนินไปต่อไม่ได้มีเรื่องงบประมาณ