การใช้สูตรและการสร้างกราฟข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel