การฝึกซ้อมสมรรถภาพการพัฒนาการด้านกีฬาคนพิการทางสติปัญญา ชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดเชียงใหม่