การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 9:00 น. – 16:30 น.
ณ ห้องบุษบงกช โรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ลงทะเบียน
-กล่าวต้อนรับ โดย นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิกรทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
กล่าวชี้วัตถุประสงค์ โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์
นายกสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
10.00 – 11.00 น.
เสวนาเรื่อง “ทิศทางและแนวทางของสมาคมสภาผู้ปกครองบุคคลที่มีความต้องการ
จำเป็นพิเศษเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์”
-นายชูศักดิ์
จันทยานนท์ นายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย)
-นายสุชาติ
โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญา
แห่งประเทศไทย
-นางนุชจารี
คล้ายสุวรรณ
นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
-นายปราโมทย์ ธรรมสโรช
ผู้ดำเนินรายการ
บรรยายพิเศษ สรุปการดำเนินการตามโครงการพัฒนาโปรแกรมเพื่อการมีงานทำของ
บุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษและเสริมศักยภาพเครือข่าย
โดย อาจารย์สุชาดา สาครเสถียร ผู้จัดการโครงการ
พักรับประทานอาหาร
แบ่งกลุ่ม 4 ภาคจัดทำยุทธศาสตร EQUAL เพื่อขับเคลื่อนส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับภาค
ประธานภาคนำเสนอผลการดำเนินงาน
ประธานกล่าวสรุปและปิดการประชุม