การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้ปกครองพิการทางสติปัญญากาญจนบุรี