การประชุมหารือความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ

การประชุมหารือความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการรองรับการประกอบอาชีพ

วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖ต เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.ต๐ น.
ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น ๑๐ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กล่าวเปิตการประชุมหารือ
โดย ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน
ประเด็นประชุมหารือ
๑.ปัญหา อุปสรรค และความต้องการความช่วยเหลือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ
๒. แนวทางความร่วมมือในการพัฒนทักษะฝีมือคนพิการ ใน ๓ มิติ ได้แก่ การฝึกอาชีพ การมีงานทำ และความเสมอภาคทางสังคม
โดยการระดมความติดเห็นจากผู้แทนคนพิการ ๗ ประเภท ดังนี้
๑) ผู้แทนสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
๒) ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
๙) ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
๔) ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
๕ ผู้แทนสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย
๖) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
๗) ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย)
สรุปผลการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น