การประชุมดำเนินการติดตามการส่งเสริมคนพิการเชียงราย

การประชุมดำเนินการติดตามการส่งเสริมคนพิการเชียงราย

การประชุมติดตามการดำเนินงานด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ณะกรรมาธิการการพัฒนสังคมและกิจการเด็ก เยาวช
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย
กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย