การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-14.00 น. ณ ห้องประชุมทุนการกุศลสมเด็จย่า ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก 2 สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดย นายปราโมทย์ ธรรมสโรช ประธานฝ่ายการศึกษา สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธานการประชุม โดยมีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการฯ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นการขับเคลื่อนด้านการศึกษาคนพิการ ร่วมกับ ดร.สำเริง วิระชะนัง ดร.สมพร หวานเสร็จ นายกานต์ อรรถยุติ ผู้แทนสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นางสาววิปณา จันทร์วัฒนเดชากุล ผู้แทนสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย น.ส.เกวลี ดวงมณี ผู้แทนสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย
สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1) แนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกของสถาบันราชานุกูล โดยมี นางสาริกา แก้วน้ำ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ สถาบันราชานุกูล นำเสนอการสอนเด็กพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ทั้งการวางแผนการสอน การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคล (IEP) เนื้อหาหลักสูตร/โปรแกรมการสอน รวมทั้งเทคนิคการสอน
2) การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต้นแบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนเด็กพิการ
2.1 “โคราชโมเดล” เป็นการ นำร่องเพิ่มประสิทธิภาพจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในโรงเรียนเรียนรวม ปัจจุบันมีโรงเรียนนำร่อง 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนสวนหม่อน, โรงเรียนถนนสุรนารายณ์ (คุรุรัฐประชาสรรค์), โรงเรียนนครราชสีมา ปัญญานุกูล และ โรงเรียนเมืองนครราชสีมา โดยมีการพัฒนาบุคลากรนักจิตวิทยา,ครูแนะแนว,ครูผู้สอนและให้คำปรึกษาผู้ปกครองเด็กพิเศษ สามารถจัดการศึกษา IEP การคัดกรองเด็ก การพัฒนาทักษะ การสร้างเจตคติที่ดี การพัฒนาทักษะจิตวิทยา อย่างน้อย 2 คน ต่อโรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้ปกครองให้เป็นครูที่มีทักษะการช่วยพัฒนาเด็กพิเศษและมีส่วนร่วมการออกแบบการศึกษาพัฒนารูปแบบ IEP แผนการศึกษาเฉพาะรายบุคคลเน้นการใช้ทักษะชีวิตให้เด็กพิการมีความพร้อมก่อนเข้าเรียนร่วมกับเด็กทั่วไปและผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมให้เด็กพิการก่อนเข้าเรียน
2.2 “บางกอกโมเดล” เป็นการนำร่องการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการของ กศน.เขตตลิ่งชัน โดยร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย เพื่อเป็นต้นแบบ สำหรับการพัฒนา และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อผู้พิการโดยเฉพาะด้านออทิสติกในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดทำหลักสูตรการสอนเด็กออทิสติกและสติปัญญาต้นแบบ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงานและอาชีพ
3) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอต่อการจัดการศึกษานอกระบบ(กศน.) สำหรับคนพิการ โดยที่ประชุมได้สะท้อนว่า (1) บัญชีสื่อการเรียนการสอนของคนพิการ ไม่สอดคล้องกับราคาปัจจุบัน จึงขอให้ปรับปรุง (2) บุคลากรครูที่สอนของ กศน. เป็นครูอัตราจ้าง ไม่มีความมั่นคง มีการลาออกมาก จึงเสนอให้กระทรวงศึกษาธิการบรรจุครูเพื่อให้มีความมั่นคงมากขึ้น (3) ขอให้ กศน.จัดบริการล่ามภาษามือให้แก่นักเรียนหูหนวก โดยเพิ่มตำแหน่งล่ามภาษามือเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ หากไม่มีล่ามภาษามือช่วยสื่อสารในการเรียนการสอน คนหูหนวกจะไม่ได้รับความรู้และเข้าไม่ถึงการศึกษา (4) ในกรณีที่ยังไม่สามารถเพิ่มตำแหน่งครูได้ อาจแก้ไขปัญหาด้วยการจัดอบรมครูให้มีความรู้ ความเข้าใจอัตลักษณ์ของความพิการแต่ละประเภทเพื่อให้ครูสามารถจัดทำหลักสูตรการสอนนักเรียนพิการได้ (5) กศน. มีครูประจำตำบล/อำเภอ ควรจัดอบรมครูตำบล/อำเภอ เพื่อสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนสำหรับคนพิการเพื่อให้สามารถไปสอนคนพิการตามบ้านได้ตามหลักสูตร เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างที่ยังไม่สามารถบรรจุตำแหน่งครูได้
4) เพื่อการขับเคลื่อนข้อเสนอแนะข้างต้น ที่ประชุมเสนอให้มีการจัดประชุมโดยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นและร่วมหารือกับ สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย