การประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา ๑3.3๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM

การประชุมคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖3 เวลา ๑3.3๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ พก. DEP WAR ROOM

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 ในระเบียบวาระเพื่อพิจารณาที่ 4.2.2.9 ได้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ซึ่งมีรายชื่ออนุกรรมการดังนี้
1. นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ อนุกรรมการ
2. นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล อนุกรรมการ
3. นางอรุณี ลิ้มมณี อนุกรรมการ
4. นายวิทยุต บุนนาค อนุกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ จารุสาร อนุกรรมการ
6. ศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน อนุกรรมการ
7. นายสุพล บริสุทธิ์ อนุกรรมการ
8. นายประหยัด ดีอ่อง อนุกรรมการ
9. นางนงภรณ์ รุ่งเพ็ชรวงศ์ อนุกรรมการ
10. อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขานุการ
11. ข้าราชการในกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้ช่วยเลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการจึงได้จัดประชุมเพื่อเลือกประธานอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ ตามข้อ ๖ แห่งระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการร้องขอ การรวบรวมพยานหลักฐาน การไกล่เกลี่ย การวินิจฉัย และค่าตอบแทน ของคณะอนุกรรมการหรือผู้ไกล่เกลี่ย เกี่ยวกับการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ต่อคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๖
ในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเลือกศาสตราจารย์พิเศษ กุลพล พลวัน เป็นประธานอนุกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
ทั้งนี้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ ล้วนแล้วเป็นผู้ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงาน หรือประสบการณ์ด้านหนึ่งด้านใดที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการความขัดแย้งสิทธิมนุษยชน การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือด้านสวัสดิการสังคม
สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/…/1rAD8Q-6b47CPeubFayQs0Skqb-asJNc…
สรุปโดยนายสุนทร สุขชา เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ได้เลือกนายกุลพล พลวันเป็นประธาน
1. เกิดเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2487
2. ตำแหน่งในอดีต
– อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
– นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์จุฬา 2 สมัย
3. ตำแหน่งปัจจุบัน
อัยการอาวุโส สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2547
4. ผลงานทางด้านส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
– อดีตประธานอนุกรรมการจัดทำนโยบายและแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน แม่บทแห่งชาติตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี
– อดีตประธานอนุกรรมการจัดทำรายงานตามกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ. 1966 ไปยังสหประชาชาติตามมติคณะรัฐมนตรี
– ประธานอนุกรรมการพัฒนากฎหมายเยาวชน แต่งตั้งตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2521
– อดีตประธานอนุกรรมการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2479 ตามคำสั่งแต่งตั้งของ กระทรวงยุติธรรม
– อดีตประธานคณะกรรมการเรือนจำ แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ 2479
5. ตำแหน่งอื่น ๆ
– ประธานอนุกรรมการ อ.ก.พ.ผู้ทรงคุณวุฒิทางกฎหมาย สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์ เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.)
– กรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ แต่งตั้งตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
– กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
6. การเป็นอาจารย์พิเศษ
– อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาตรี ผู้บรรยายวิชา “กฎหมายอาญา” คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
– อดีตอาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท ผู้บรรยายวิชา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ
– อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท ผู้บรรยายวิชาสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
– อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท ผู้บรรยายวิชา “กฎหมายอาญาชั้นสูง” วิชา “การบริหารกระบวนการยุติธรรม” และวิชา “อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
– อาจารย์พิเศษชั้นปริญญาโท ผู้บรรยายวิชา “กฎหมายอาญาขั้นสูงและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ” มหาวิทยาลัยเกริก
– อดีตอาจารย์ชั้นปริญญาโท ผู้บรรยายวิชา “กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน” คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ
– อาจารย์พิเศษ ผู้บรรยายหลักสูตรการอบรมต่างๆ อาทิ หลักสูตรอัยการจังหวัดหลักสูตรผู้พิพากษาหัวหน้าศาล สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง วิทยาลัยเสนาธิการทหารบก ฯลฯ
– อาจารย์ผู้บรรยายวิชาสิทธิมนุษยชนของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา
– อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชา “กฎหมายอาญา” ชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
– อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชา “กฎหมายอาญาชั้นสูง” ชั้นปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– อาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชา “สิทธิมนุษยชน” และวิชา “การบริหารกระบวนการยุติธรรม” ชั้น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
– เป็นกรรมการที่ปรึกษาการเขียนวิทยานิพนธ์และกรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิต ฯลฯ ประมาณ 100 เรื่อง
7. ผลงานด้านตำรา
ผู้ร่วมเขียนเอกสารการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในชุดวิชาต่างๆ ต่อไปนี้
– ชุดวิชาการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด
– ชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับราชทัณฑ์
– ชุดวิชากฎหมายมหาชน
– ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 3
– ชุดวิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
– ผู้ร่วมวิจัย “เรื่อง อาชญากรรมพื้นฐานกับกระบวนการยุติธรรม : ปัญหา อุปสรรค แนวทางควบคุม” โดยทุนของมหาวิทยาลัยสหประชาชาติ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น พิมพ์จำหน่ายเผยแพร่ โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2530
– ผู้รับผิดชอบทำการวิจัยเรื่อง “เสรีภาพทางวิชาการ” และ “บทบาทขององค์การวิชาชีพกับการศึกษา” เพื่อประกอบการร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…. เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ และจัดพิมพ์เผยแพร่เมื่อเดือนเมษายน 2541
– ผู้เขียนหนังสือชื่อ “พัฒนาการแห่งสิทธิมนุษยชน” พิมพ์จำหน่ายโดยสำนักพิมพ์วิญญูชนเมื่อปี พ.ศ. 2538
– ผู้เขียนหนังสือชื่อ “สิทธิมนุษยชนในสังคมได้” พิมพ์จำหน่ายเผยแพร่ เมื่อปี พ.ศ. 2543
– ผู้เขียนหนังสือชื่อ “การบริหารกระบวนการยุติธรรม” พิมพ์จำหน่ายเผยแพร่ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2544 ครั้งที่ 2 ค.ศ. 2548
– ผู้เขียนหนังสือชื่อ “สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก” พิมพ์จำหน่ายเผยแพร่เมื่อปี พ.ศ. 2547
8. ผลงานด้านการเขียนบทความทางวิชาการ
มีผลงานด้านการเขียนบทความทางวิชาการในวารสารกฎหมายของมหาวิทยาลัยของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา วารสารอัยการ วารสารกระทรวงยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมประชาสัมพันธ์ ในหนังสือพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 ตลอดมา