การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5