การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5