การจัางงานคนพิการจากภาครัฐ 8000 ตำแหน่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม

การจัางงานคนพิการจากภาครัฐ 8000 ตำแหน่งช่วยลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม และการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม

กฎหมายกำหนดภาครัฐจะต้องจ้างงานคนพิการ 100 ต่อ 1 แต่ภาครัฐไม่ปฏิบัติตามกฏหมายการเข้าพบปลัดกระทรวงแรงงานในวันที่6 สิงหาคม 2563โดยให้ท่านช่วยกระตุ้นเร่งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อย่างมั่นคง ให้กับคนพิการในทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มคนพิการซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญ มากที่สุดภายใต้แนวคิด “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind)

ที่ สพกท. 310/2563
Disabilities Thailand
สภาคนพิการทุกประเกทแห่งประเทศไทย

เรื่อง ขอเข้าพบเพื่อหารือมาตรการช่วยเหลือเยียวยาแรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

เรียน ปลัดกระทรวงแรงงาน
อ้างถึง หนังสือคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ วุฒิสภา ด่วนที่สุด ที่ สว (กมธ 3) 0019/2938 ลงวันที่ 29
มิถุนายน 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปผลพิจรณาศึกษามาตรการช่วยเหลือเยียวยแรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัย COVID
– 19 ของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง
ประชุม หมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ
สือที่อ้างถึง คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมฯ ได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกิจการคนพิการ เพื่อให้ข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อแนวทางป้องกันและมาตรการช่วยเหลือเยี่ยวยาแรงงานคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19 รวมถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนาย 2563 โดยคณะกรรมาธิการได้นำส่งสรุปผลการพิจารณาข้างต้นต่อท่านเพื่อประกอบการพิจรณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง นั้นสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิกร ประกอบด้วยองค์การคนพิการแต่ละประเภท (สมาคมคนพิการระดับชาติ) 6 องค์กร ได้แก่ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สมาคมคนหูหนวก
แห่งประเทศไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งปนะเทศไทยและสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย

จึงใคร่ขอความกรุณาเข้าพบท่านเพื่อหารือถึงแนวทางการ
ดำเนินการให้ข้อเสนอตามสรุปผลพิจารณาศึกษาข้างต้นสามารถเกิดขึ้นจริง เป็นรูปธรรม อันจะทำให้แรงงาน
คนพิการได้รับการเยี่ยวยาและฟื้นฟูจากภัยโควิด-19 โดยเร็วที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

( นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล )
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย