กองทุนคนพิการ”เฮ ศาลถอน คำสั่ง“คลัง”ส่งเงินพันล้านคืนหลวง

กองทุนคนพิการ”เฮ ศาลถอน คำสั่ง“คลัง”ส่งเงินพันล้านคืนหลวง

ที่มาข่าวฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/politics/444436

ศาลปค.สั่งเพิกถอนคำสั่ง“คลัง”ที่ให้กองทุนคนพิการส่งเงินส่วนเกินกว่า 1,000 ล้านบาท เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน ชี้เป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยก.ม. เหตุขณะออกคำสั่งยังไม่มีก.ม.รองรับ ซ้ำทำกระทบสภาพคล่องและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันนี้ (5 ส.ค.63) ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่กำหนดให้กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท

ทั้งนี้คดีดังกล่าวสืบเนื่องจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว เนื่องจากทางสมาคมฯ เห็นว่า เงินกองทุนไม่มีสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็น ทั้งยังมีแนวโน้มลดลงและไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดังนั้นแม้กระทรวงการคลังจะมีคำสั่งลดยอดเงินส่วนที่เกินความจำเป็นของทุนหมุนเวียนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ต้องนำส่งจากจำนวน 2,000 ล้านบาท มาเหลือ 1,000 ล้านบาท สมาคมฯ ก็ไม่เห็นด้วยจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง

ส่วนเหตุผลที่ศาลปกครองมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งกระทรวงคลังระบุว่า ขณะที่กระทรวงการคลังมีคำสั่งดังกล่าวนั้น ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุดและการนำทุน หรือผลกำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ทั้งไม่ปรากฏว่ามีกฎหมายลำดับรองกำหนดหลักเกณฑ์กรณีดังกล่าวไว้โดยเฉพาะ

อีกทั้งยังมีข้อเท็จจริงตามคำให้การของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่า หากกองทุนฯ นำเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินเกินกว่า 1,000 ล้านบาท จะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนฯ และเมื่อเงินที่เกินกว่าสภาพคล่องของกองทุนมีจำนวนไม่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท

การที่กระทรวงการคลัง โดยปลัดกระทรวงการคลังมีคำสั่งเรียกให้กองทุนฯนำเงินสภาพคล่องส่วนที่เกินความจำเป็นของกองทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินจำนวน 2,000 ล้านบาท ย่อมทำให้คนพิการและองค์กรคนพิการอาจต้องสูญเสียจากการขาดสภาพคล่องของกองทุน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกองทุน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้มีพื้นที่ในการปฏิบัติงานของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

ตลอดจนภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของกองทุน ส่งผลกระทบต่อกองทุนฯเกินกว่าจะคาดหมายได้ ดังนั้นการที่กระทรวงคลังโดยปลัดกระทรวงคลังมีคำสั่งกำหนดให้กองทุนฯนำเงินส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินเฉพาะส่วนที่เกินกว่า 1,000 ล้านบาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ และเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ที่มาข่าวฐานเศรษฐกิจ
https://www.thansettakij.com/content/politics/444436