กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และมีงานทำในระหว่างที่รอการพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการส่งเสริมให้คนพิการมีรายได้และมีงานทำในระหว่างที่รอการพิจารณาแก้ไขปัญหาการจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาล

สำหรับคนพิการที่ต้องการประกอบอาชีพและฝึกทักษะอาชีพในด้านต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ โดยให้บริการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการในสาขาต่าง ๆ หลักสูตรละ 6 เดือน-1ปี จำนวน 8 ศูนย์ทั่วประเทศ สามารถติดต่อส่งรายชื่อไปที่กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โทรสาร 02 354 5026 หรือ Email: [email protected]