กทม.หนุนเด็กพิเศษโชว์ความสามารถ ใช้ชีวิตอิสระ มีส่วนร่วมในสังคม วันที่ 11 ตุลาคม 2563

กทม.หนุนเด็กพิเศษโชว์ความสามารถ ใช้ชีวิตอิสระ มีส่วนร่วมในสังคม วันที่ 11 ตุลาคม 2563

นายสกลธี ภัททิยกุล
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการเพิ่มศักยภาพพัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญา “ART ABLE PROJECT” โดยมี ผู้บริหารกทม. ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม ผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย ผู้บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด ผู้บริหารบริษัท ดรีมเมอร์ สตูดิโอ จำกัด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ลานเอเดน ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัลเวิลด์

นายสกลธี กล่าวว่า กทม.มีนโยบายในการส่งเสริมให้คนพิการได้รับการคุ้มครองสิทธิ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถให้เสมอภาคกับคนทั่วไป รวมถึงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของกทม. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคน
พิการให้ดียิ่งขึ้น จากการดำเนินโครงการดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคน
พิการ นับเป็นเรื่องสำคัญลำดับต้นๆ ที่สังคมไทยต้องให้ความสำคัญและให้โอกาสคนพิการ ได้เปลี่ยนสถานะของตนเองจาก ภาระ เป็น พลังของ
สังคม และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ เท่าเทียมและสามารถมีส่วนร่วมกับทุกคนในสังคมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ

“ขอชื่นชมผู้พิการทางสติปัญญาทุกคนที่มีความพยายามฝึกฝน และพัฒนาตนเองจนประสบความสำเร็จ มีผลงานมาจัดแสดงให้ประชาชนทั่วไปได้รับ
ชม และรับรู้ถึงความสมารถที่มีพัฒนการไม่ได้ด้อยไปกว่าคนทั่วไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนพัฒนาความสามารถของตนเองต่อไป อย่าได้ยอมแพ้ หรือท้อถอย” นายสกลธี กล่าว
ทั้งนี้ กทม.ได้ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาฯ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พม.จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาและเสริมสร้างบุคลิกภาพคนพิการทางสติปัญญา “ART ABLE PROJECT” ขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคนพิการทางสติปัญญา ให้สามารถทำทุก
สิ่งได้เทียบเท่า หรือเหมือนคนปกติทั่วไป ให้คนพิการทางสติปัญญามีทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการพัฒนาคนพิการทางสติปัญญาสู่การรับรู้ และเปิดโอกาสสร้างความเท่าเทียมกันในทุกด้านของสังคม

โครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลักประกอบด้วย Work Shop กิจกรรมการสอน แต่งหน้า เดินแบบ ดนตรีการแสดงวาดรูป ทำอาหาร ที
ช่วยเสริมสร้างความรู้ด้าน ร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญาให้ผู้ข้ร่วมกิกรรมสามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งได้ดำเนินการในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา
สำหรับวันนี้กิจกรรม ART ABLE DAY หรือวันแสดงผลงานกิจกรรมของเด็กดาวน์ชินโดรม เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในโครงการ มีการจำหน่ายผลงาน
อาทิ ภาพถ่ายดาวน์ซินโดรม และของที่ระลึกต่างๆโดยรายได้จากการจัดงาน สมาคมจะนำไปช่วยเหลือเด็กดาวน์ชินโครมป่วยติดเตียงที่มีอาการรุนแรงทั่วประเทศต่อไป

อ่านข่าวมติชนเพิ่มเติม
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_2389581